Responsable del tractament:

Secretaria General de la Universitat de Barcelona C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona secretaria.general@ub.edu

 

Finalitat del tractament:

Gestionar el servei d’orientació professional, incloent l’enviament de recordatoris i continguts i la realització d’un seguiment a la persona.

 

Base jurídica:

Compliment d’una missió realitzada en interès públic (Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya). Les dades recollides són necessàries per poder dur a terme els tractaments esmentats.

 

Termini de conservació de les dades:

Les vostres dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual van ser recollides. En concret, el seu currículum serà destruït en finalitzar l’assessorament.

 

Destinataris:

La pròpia universitat i, si n’hi ha, els encarregats del tractament. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

 

Drets de les persones:

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, supressió, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o mitjançant un missatge de correu electrònic a l’adreça secretaria.general@ub.edu. Caldrà adjuntar una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que l’identifiqui.

 

Delegat de protecció de dades:

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-lo al Delegat de Protecció de Dades de la UB: protecciodedades@ub.edu Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Rosa, 08028 Barcelona

 

Autoritat de control:

També podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.