Responsable del tractament:

Secretaria General de la Universitat de Barcelona C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona secretaria.general@ub.edu

Finalitat del tractament:

Gestionar l’enviament per correu electrònic d’informació sobre els productes i serveis prestats per Alumni Universitat de Barcelona i sobre les accions de mecenatge.

Base jurídica:

La base jurídica és el consentiment, el qual podeu revocar en qualsevol moment sense que tingui efectes retroactius.

Termini de conservació de les dades:

Les dades es conserven durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual s’han recollit i determinar les possibles responsabilitats que en puguin derivar.

Destinataris:

Els destinataris de les dades són la mateixa universitat i, si n’hi ha, els encarregats del tractament. No es preveu la cessió de dades a altres tercers, tret que sigui d’obligació legal.

Drets de les persones:

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament de les dades mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona) o per correu electrònic (secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que us identifiqui.

Delegat de protecció de dades:

Si considereu que aquests drets no s’han atès adequadament, podeu comunicar-ho al delegat de protecció de dades de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona) o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu).

Autoritat de control:

També podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.